Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO OSOBY (KLIENTY) PŘI PŘIJETÍ A ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V SOUVISLOSTI S POSKYTOVANÝMI SLUŽBAMI SPRÁVCE

Správce osobních údajů – realitní kancelář:

ILIĆ REALITY, s.r.o.
se sídlem Kozolupská 551/19, Křimice, 322 00 Plzeň
IČO 07656645
Telefon: +420 777 022 295, +420 773 400 340
E-mail: info@ilic-reality-plzen.cz
URL: http://www.ilic-reality-plzen.cz

Ochrana osobních údajů:

Realitní kancelář jakožto správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb nakládá s osobními údaji svých klientů a ostatních osob v souladu s právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají?

 • Pro účely naplnění právních povinností správce v souvislosti s poskytovanými službami (např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění).
 • Pro účely naplnění smluvních povinností správce v souvislosti s poskytovanými službami na základě smlouvy uzavřené s klientem (smlouva o zprostředkování koupě/prodeje/nájmu nemovitosti, případně smlouvu o rezervaci nemovitosti) a/nebo klientem udělené plné moci k zastupování a/nebo v souvislosti s realizační smlouvou v rámci realizace obchodu s nemovitostí.
 • Pro účely oprávněných zájmů správce jakožto poskytovatele služeb, když tyto jsou nezbytné pro efektivní komunikaci mezi klientem a správcem (realitní kanceláří).

Jaké osobní údaje jsou správcem zpracovávány v souvislosti s poskytovanými službami?

 • Jméno a příjmení
 • Adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • Adresa pro doručování korespondence (je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu)
 • Datum narození / rodné číslo
 • Druh a číslo průkazu totožnosti vč. jeho platnosti
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Bankovní spojení (název bankovního ústavu, č. ú.)

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u osob (klientů), kterým jsou na základě smlouvy o zprostředkování koupě/prodeje/nájmu nemovitosti, případně smlouvy o rezervaci nemovitosti, poskytovány sjednané služby spojené s realizací obchodu s nemovitostí. Obdobně správce postupuje a údaje zpracovává u osob, se kterými klient vstupuje do právního vztahu v rámci realizace obchodu s nemovitostí. U osob, které služby správce pouze poptávají a u kterých nedojde následně k uzavření příslušné shora uvedené smlouvy, na jejímž základě dochází k realizaci obchodu s nemovitostí, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává. Správce nepoužívá získané osobní údaje k zasílání reklamních nabídek a jiných obchodních sdělení.

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány a jak se zpracovávají?

 • Od klientů správce a/nebo od osob, které vstupují s klientem do právního vztahu v rámci realizace obchodu s nemovitostí.
 • Z veřejných inzertních portálů, prostřednictvím kterých správce nabízí své služby a prostřednictvím kterých klient poptává služby správce.
 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků platných právních předpisů.

Komu jsou osobní údaje klienta dále poskytovány?

 • Orgány veřejné moci (např. katastrální úřady, finanční úřady apod.)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému, účetní (pro účely fakturace), finanční a daňoví poradci, finanční instituce (v souvislosti se zajištěním finančních prostředků klienta při realizace obchodu s nemovitostí, v souvislosti s případnou úschovou peněžních prostředků klienta apod.), spolupracující subjekty správce (např. advokáti, notáři v souvislosti s přípravou právním dokumentů), zástupci klienta (např. advokáti, notáři), smluvní strany klienta v rámci realizace obchodu s nemovitostí
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Jaká je doba zpracování, v jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují?

 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících pro správce (právní a smluvní povinnosti správce), a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
 • Osobní údaje budou zpracovávány a následně s nimi bude nakládáno dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Uložení osobních údajů a jejich archivace jsou zabezpečeny v souladu s požadavky dle platných právních předpisů. K likvidaci osobních údajů dochází v termínech a způsobem dle platných právních předpisů vztahujících se k danému.

Jaká jsou práva klienta?

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené správcem s klientem a z důvodu plnění právních povinností správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)


Jana Ilić Nováková

jednatelka
ILIĆ REALITY, s.r.o.

Compare